21
Aug
2016

«تفاوت های فرهنگی»

«تفاوت های فرهنگی»
(۱)

…یک روزدریک میهمانی(درسالهای دور) جوانی ناخودآگاه «آروغ» زد جمعیت حاضردر جمع او را زیرچشمی نگاه کردند و بعد هم هر کدام «پچ پچ کنان» جوان را زیرباران انتقاد قراردادند…جوان هم از خجالت میهمانی را ترک کرد…

(۲)

…مردمان قطب شمال فرهنگ مخصوص بخود را دارند که در خیلی از زمینه ها با ملیتهای دیگرفرق دارند…یکی ازاین تفاوت ها که در فرهنگ های دیگر «بی ادبی» و…تلقی می شود اما برای آنها عمدتأ عادی ست «آروغ»زدن است و آن را طبیعی می دانند…