...
4
Sep
2016

Wolves Features

«ویژگی گرگها»

…درمیان بومیان کانادا و مردمان قطب شمال گرگها مظهر«قدرت ٫توانایی ٫سازمانده و رهبر» خوبی هستند واز زبان آنها گاه داستانهای در مورد گرگها شنیده می شود که بیشتربه افسانه شباهت دارد اما با توجه به تجربه شخصی خود با بومیان و مردمان قطب شمال می توانم ٫بگویم که آنها ارتباط خوبی با حیوانات ایجاد می کنند…
گفته می شود:«در هر گروه(گرگها) سلسله مراتب و جامعه طبقاتی به خوبی تنظیم شده است، اعضا هر گله به طور متوسط در حدود ۲۰ گرگ می باشد که یک گرگ مونث غالب رهبری گله را بر عهده دارد ارزش قلمرو و فرماندهی گله باعث می شود که رهبر گروه بسیار مستبد باشد. گرگها جز متمدن ترین حیوانات در قوانین زندگی اجتماعی هستند، چرا که مطابق با عقائدشان عمل می کنند آنها حتی بچه های ناقص و ضعیف خود را می کشند چون طاقت زجر کشیدن و به پستی افتادن فرزند خود را ندارند یک گرگ در گله ابتدا باید توانمندی خود را ثابت کند سپس حق انتخاب جفت به او داده می شود…در زمان شکار نیز گرگها بسیار منضبط رفتار می کنند به طوریکه اگر اعضای یک گله تصمیم حمله به شکاری بزرگ و قوی را داشته باشند، اعضای گله های دیگر نیز با آنها همکاری می کنند…از جمله موارد جالب و آموزنده دیگر در خصوص گرگها، رفتار این حیوان در شرایط سخت زمستان است. در تصویری که مربوط به حرکت یک گله در زمستان است، می توان به خوبی چیدمان هوشمندانه گله را مشاهده نمود.در این گله در ابتدا و جلوتر از همه سه گرگ ضعیف در حال حرکت هستند، که اگر گرفتار کمین حیوانات دیگر قرار گرفتند و یا اینکه با خطر ریزش بهمن روبرو شدند، اول آنها کشته شوند. مسئولیت دیگر این سه ، کوبیدن برف مسیر برای سایر اعضا گله است. پشت سر آنها پنج گرگ با تجربه و مبارز قرار دارند و در وسط یازده گرگ ماده در موقعیتی امن به راه خود ادامه می دهند. پنج گرگ مبارز و قوی دیگر نیز در پشت سر گرگهای ماده در حال حرکت هستند. در انتهای گله، گرگی که با مسافت بیشتری پشت سر بقیه اعضا در حال حرکت است، رهبر گله می باشد. او در انتهای صف تمام اعضا را مشاهده می کند و ناظر شرایط می باشد»…٭
————————-
٭-اطلاعات از سایت «پوریا پرهیزکار»

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.