2
Mar
2017

حصارهای درونمان

وقتی
دستان همدیگر
را
برای یاری دادن
نمی گیریم
آنگاه ست
که
دورشدن های حصاری
آغاز می شود…