17
Oct
2016

«دغدغه های زندگی»

«دغدغه های زندگی»

…انسانها(صرف نظرازهرجایگاه اجتماعی)«استاندارد»های خودرا برای «قضاوت» دارند و بهمین دلیل ساده عمدتأ همدیگررا قضاوت می کنند بدون اینکه ازمشکلات هم خبری داشته باشند…اما آسمان هرخانه ای داستان های خودرا دارد این داستانها «دغدغه زندگی» انسا نها است که روزانه با آن درگیرند گاهی این «دغدغه» ها انعکاس بیرونی پیدامی کنند و گاه هم هرگزجایی بازگونخواهد شد ودرچهاردیوار خانه ازنگاه اهل خانه بعنوان «راز» باقی خواهد ماند…هرانسانی دغدغه های خود را دارد.