11
Oct
2016

Change and a Better Life

«تغییر و زندگی بهتر»

زمانی که درزندگی ازسرگذرانیده ام به عقب باز نخواهد گشت ٫قلبهای که به هردلیلی ازما رنجیده اند با یک «معذرت خواهی» درمان نمی شوند٫
پلهای دوستی را که بدلیل اشتباه ٫بی تجربگی و…«خراب کرده ایم» به راحتی دوباره وصل نخواهند شد و…
اما مهم است که بپذیریم:
اولأ همه اتفاقاتی که درزندگی ما به هر دلیلی(ارادی یا غیرارادی) رخ داده اند ٫جزیی ازتاریخچه زندگی ما هستند که ما بردوش می کشیم٫دومأ تلاش کنیم با خود مهربان باشیم و درکنارش عزیزانی که ازما آزرده اند جرأت برخورد و اشتباهات را با خود داشته باشیم .سومآ حتی اگر «پذیرش اشتباه خود»توسط عزیزان مورد قبول واقع نشد روال زندگی خود را ادامه بدهیم و چهارمأ پذیرا باشیم هیچکس در جهان کامل نیست اما انسانها برای تغییر و زندگی بهتر تلاش می کنند.