9
Oct
2016

Motivation

«انگیزه»(۱)

…انسانها صرف نظرازهرجایگاه اجتماعی به «انگیزه» نیازدارند تا به زندگی خود معنا بدهند٫«انگیزه» ها هم برای هرانسانی درزندگی فرق دارد…دراین راستا یکی از«انگیزه»های که بیشترین فیلم درباره آن ساخته شده٫ کتاب ها واشعاردرموردش نوشته وگفته شده است داستان«عشق» انسانها ست ٫داستان«عشق»های که به انسانها در بدترین شرایط روحی و روانی کمک کرده تا به زندگی خود ادامه بدهند.این «انگیزه» در زندگی انسانها برای معنا دادن به زندگی بی اندازه مهم و می باید روی آن کارکردتا قوی وقوی ترشود…
_____________________________
۱-برای نوشته کوتاه ام موزیک «انگیزه» آقای شکوهی را انتخاب کردم.