...
24
Oct
2016

Being Alone and the Only Living

«تنها بودن »و«تنها زیستن»

…یکی از بیشترین گفتگوهای که تا حال در حوزه «ناراحتی های روحی»ازطریق عزیزان شنیده ام٫ ناراحتی«افسردگی» است.دراین حوزه یکی ازمباحثاتی که جامعه روی آن تمرکزدارد و به آن توجه می کنند بحث«تنهایی»انسانهاست دراین رابطه جامعه براساس باورهای عمومی خود هرانسانی که«تنهاست »و یا می خواهد« تنها زندگی »داشته باشد دررده «ناراحتی های روحی» قرار می دهند ودراین مورد هم گاهی عزیزان براساس «باورهای جامعه» خود را زیرعلامت سوال برده و «افسرده» می پندارند…در حالیکه «تنها بودن»٫احساس تنهایی کردن و…با انسانی که می خواهد «تنها زندگی کند» و ازآن لذت می برد فرق دارد…

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.