22
Mar
2017

نوروز

نوروز

به بهانه نوروز چند روزی با خانواده به ونکووررفتم مراسم های زیادی در رابطه با نوروز درسطح شهر برگزار می شد تصمیم گرفتم به یکی از مراسم ها که در رستوران (شامل شام ورقص عربی)برگزار می شد بروم اکثر کسانی که درجمع حضورداشتند به نوعی همدیگر را می شناختند…برنامه رقص که شروع شدهمه رقصیدند ومن هم در کنارشان رقصیدم بعد هم آرام آرام صحبت ها شروع شد و سوالها ٫از کجا آمده ای؟ کجا زندگی می کنی؟ کارت چیست؟ چند سال اینجا هستی؟و…بیشتر افرادی هم که در جمع بودند در چند سال گذشته بصورت بیزنس وتحصیلی به ونکوور آمده بودند ودوست داشتند،بیشتراز اوضاع اطلاع داشته باشند ساعتها آنشب در کنار هم بدون اینکه همدیگر را بشناسیم صحبت کردیم…شب خوبی بود.٭
___________________
٭-خاطرات مهاجرت-۲۰۱۵