...
3
Aug
2016

همدلی و همراهی

همدلی و همراهی

…وقتی نویسنده برای نوشتن روح و روان خود را برای آن می گذارد٫وقتی نوشته های خودرا نه یک بار بلکه چندین بارمرور می کند وبا میل هم آن را می خواند و از آن لذت می برد وآنگاه با احساس مسئولیت آن را در اختیار همگان قرار می دهد٫بالطبع همدلی و همراهی بیشتری را با خود خواهد داشت…

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.