...
12
Jul
2016

«کلوچه»

«کلوچه»

…یکی از دوستان محل زندگی ام درقطب شمال چندروزپیش رو به کرد و گفت:« من می روم شهر(ادمونتون) آیا چیزی از «فروشگاه ایرانی» می خواهی برات بخرم؟»…اول فکر کردم شوخی می کند بعد دیدم جدی است…گفتم:«دو بسته کلوچه»…در اینترنت هم عکس کلوچه را به او نشان دادم…دیروز کلوچه ها را بدستم رساند و بقولی سورپرایزم کرد…

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.