22
Jun
2016

Advice and Comment About Everything

«نصیحت کردن»

…یک روز در کلاس روانشناسی استاد رو به من کرد و گفت:«دوست داشتم کمی با هم صحبت داشته باشیم».
روز بعد او گفت:«در کلاس دیگرمن یک دانشجوپژوه از کشور شما دارم اودر مورد مسایل مختلف «اظهار نظر» و یا عمدتأ دیگران رادرجلسات تمرین روانشناسی «نصیحت»(نسخه پیچیدن) می کند٫ دوست دارم کمی دراین موردبا شما صحبت داشته و راهنمایی بگیرم».
واقعیت این است که در تمرین کلاس مشاوره روانشناسی (بین روانشناس و مراجعه کننده) استاد(بعنوان شاهد گفتگو) دوبار به من تذکرداده بود که برای مراجعه کننده «نسخه»نپیچم و…حال استاد روی چیزی انگشت گذاشته بود که مشکل من هم بود٫مشکلی که سالیان زیادی دارم روی آن کارمی کنم…آنروز تا حدودی برای استاد توضیح دادم وبعدازآن خود بیشتر از گذشته رعایت می کردم٭…
——————————————-
٭-امیدوارم در نوشته های که به اشتراک می گذارم چنین حالتی «نصیحت کردن» دیده نشود.