2
Nov
2015

Cemetery

“آرامش گاه “

…دیروز مطابق یک عادت قدیمی به مکان “از میان ما رفتگان” رفتم…هیچکدام را نمی شناسم٫اما برای من فضای خوبی را بوجود می آورند… سالهای زیادی این کار را می کنم…در واقع از دوران کودکی شروع شد،زمانی که با پدر ومادرم صبح های جمعه به آنجا می رفتیم…همیشه فضای “آرامش گاه “برای من آرامش و تفکر را بهمراه دارد…دیروز بعد از دقایقی قدم زدن در محیط “آرامش گاه” روی نیمکت نشستم… مثل همیشه یادتمامی عزیزانی که با آنها خاطره های زیادی داشتم،افتادم…خاطره های “خوب وبد”…گاه با یاد آوری خاطره ها انرژی می گیرم وگاه متاثر می شوم…دقایق زیادی در آنجا می مانم…همینقدر می دانم هروقت که به آن فضا رفته ام درسهای زیادی بعداز برگشتن گرفته ام…