18
Nov
2015

Diversity

تنوع ملیتی

…امروز هوس آبگوشت کردم و چون عادتأ آبگوشت را با نان سنگگ می خورم برای تهیه آن به یکی از شلوغ ترین مغازه ها (چینی )رفتم،تا نان را از آنجا تهیه کنم.به قسمت نانها رفتم،خوشبختانه نان سنگگ و لواش در قفسه بود.موقع خرید نان جوانی را دیدم که نان لواش می خرید،تیپ شرقی نداشت.از او پرسیدم:”شما نان لواش را دوست دارید؟.او گفت:”شکل وقیافه نان برای من جالب بود،برای آزمایش خریدم.”پرسیدم:” می توانم،بپرسم اهل کجا هستید؟”.گفت:”از شرق کانادا می آیم ودر شهر کوچکی بزرگ شده ام.”بعد او همان سوال را از من کرد.من هم برای او توضیح دادم.بعد گفت:”شما اولین ایرانی هستید،که می بینم،در شهر کوچک ما،مثل ونکوور تنوع ملیتی نیست،ونکوور از این نظر برای من جالب است”.بعد هم کمی در مورد نانها صحبت کردیم٫ واو نان سنگگ هم خرید.روز خوبی بود.