14
Jul
2016

Eating Food in Different Culture

«فرهنگ غذا خوردن»

…بعداز گرم کردن غذا به محل غذا خوری برای ناهاررفتم وبعد بقول یکی ازعزیزان از آنجاییکه «غذا عطر داردو آدم هوس می کند داشته باشد»به همه تعارف کردم ٫همه تشکر کردند و درکنارش می دانم تعجب می کنند از اینکه تعارف کردم چرا که تعارف ندارند و هرکس هرچه دارد جلوی همدیگر می خورند…دیگران بیسکویت ویا تنقلات دیگربرای ناهارآورده بودند…برای من (بعدازاین همه سال) هنوزعادی نیست که من درجمع بخورم و دیگری چیزی برای خوردن با خود نیاورده باشد…هنوز برای من سخت است٭…
—————————–
٭-نوشته های کوتاه از«تفاوت های فرهنگی»