27
Feb
2017

Food Culture

«فرهنگ غذائی»

بعد از مدتی زندگی در کانادا با ارگانهای«چند ملیتی»شروع به کار داوطلبانه(۱)کردم.این ارگانها پلی ارتباطی خوبی بین جامعه میزبا ن و میهمان هستند وازطرف دیگرکمک به«تازه واردین» را درسرلوحه کارشان دارند.
یکی از برنامه های که این ارگان برای«آشنایی بیشتر»بهمدیگردارد،معرفی «فرهنگ غذایی» ملیت های مختلف است وبهمین دلیل هرازچند گاهی میهمانی ترتیب می دهند،در این میهمانی هرملیتی غذای خود را می آورد .در یکی از میهمان ها من«میرزا قاسمی»(برای سبزی خوران) و«کتلت»(برای گوشت خوران)درست کردم که مورد توجه عزیزان قرارگرفت ومن هم ازتنوع متفاوت غذاها که آورده شده بود لذت بردم.
آشنایی با«فرهنگ غذایی»ملیت های مختلف کانال ارتباطی خوبی بین انسانهاست که من همیشه لذت برده ام.(۲)
______________________________________________
۱-«کار داوطلبانه» کاریست که شما ساعاتی از وقت خود را در طول هفته،ماه ویاهرازگاهی بدون دریافت حقوق در اختیار آن ارگان قرار می دهید.
۲-ازمجموعه خاطرات مهاجرت-۲۰۱۲