...
28
Apr
2017

Forgive yourself and others

یک روز نشستم
سیربرای همه چیز گریه کردم
راحت شدم

یک روزهرچه که درگذشته دیگران برمن روا داشته بودند
مرور کردم
بخشیدم و گذشتم

یک روزهم برای کارهای که نباید درزندگی می کردم
از دیگران پوزش خواستم
وخود را باوارانه بخشیدم
بعد
آرا م شدم

و
آنگاه
همچون پرندگان
پرواز کردن را شروع کردم
همین قدر می دانم
زیباست…

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.