28
Apr
2017

Forgive yourself and others

یک روز نشستم
سیربرای همه چیز گریه کردم
راحت شدم

یک روزهرچه که درگذشته دیگران برمن روا داشته بودند
مرور کردم
بخشیدم و گذشتم

یک روزهم برای کارهای که نباید درزندگی می کردم
از دیگران پوزش خواستم
وخود را باوارانه بخشیدم
بعد
آرا م شدم

و
آنگاه
همچون پرندگان
پرواز کردن را شروع کردم
همین قدر می دانم
زیباست…