...
4
Feb
2017

His Life

دوست داشتم ازخیلی چیزهای ناشناخته زندگی آگاهی پیدا کنم٫
دوست داشتم هراسی ازسخن گفتن نداشته باشم٫
دوست داشتم دل به دریا بزنم٫
من
خیلی چیزها را دوست داشتم…
اما
تجربه به من یاد داده بود
که
اگر
بخواهم
باقی بمانم
باید «کمتردیده شوم»
سالها
اینگونه زندگی می کنم
ازخود
ناراضی ام
چراکه
«نمی توانم خودرا بنویسم»
اما
با روزگاران کنارآمده ام٭…
___________________
٭- درد ودل یک دوست

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.