5
Mar
2017

Meaning of Life

«معنا دادن به زندگی»

«درهرجامعه ای گاهی «رویدادهای» رخ می دهند که (ما)در آن نقشی نداشته ایم این«رویدادها»علیرغم اینکه(ما)نقشی درروندآن نداریم درشرایط ورویه زندگی(ما) درهرمکانی که زندگی می کنیم تاثیر گذارند درچنین شرایطی هرانسانی تلاش می کند متناسب با شرایط جامعه اش خودراتعریف ومعنا کند».