7
Apr
2017

Multicultural Counselling

کلاس درس

در کلاس درس مشاوره چند فرهنگی(۱) نشسته بودم این کلاس از جمله کلاس‌ها ی روان‌شناسی بود که من به آن علاقه داشتم.(آگاهی از فرهنگ‌های متفاوت).
درحالیکه استاد مشغول تدریس بود ناگهان صدای «داد وبیداد» که از پشت پنچره کلاس به گوش می‌رسید توجه همه را جلب کرد وسکوت کلاس درس را فراگرفت بعد دانش پژوهان واستاد روی من خیره شدند استاد:«پرسیدآیا می دانی چه می‌گوید؟!». آنطرف پنچره صدای «داد و بیداد»تلفنی «فارسی زبان» بود با خودم گفتم آن شخص شاید هرگز درذهنش نمی‌گنجید در قسمتی از ونکوور کانادا در یک کوچه باریک وکم رفت و آمد یک ایرانی دیگرباشد که در کلاس درس دارد با نگرانی به او گوش می‌دهد از استاد اجازه خواستم واز کلاس خارج شدم تا اگر کمکی می‌خواهد جائی خوبی را برای «داد وبیداد» انتخاب کرده است اما سوار ماشین شد ورفت ومن هنوز نگرانش هستم…
___________________________
۱-Multicultural Counselling