3
Jun
2017

Nobody Is Perfect

هیچ انسانی کامل نیست

هر انسانی که نفس می کشد وخون در بدن او جریان دارد ممکن است در زندگی خطا برود و اشتباه داشته باشد چرا که زندگی هیچ انسانی در مراحل زندگی هموار نیست همه در زندگی ناهمواری ها را تجربه می کنند وبهمین دلیل هیچ انسانی در این جهان کامل نیست و چون کامل نیست ضعف های هم دارد نباید برای ضعف ها درها را بروی او بست ویا اینکه اگر از دنیا رفت از او «فرشته» ساخت.«بی توجهی »در زمان زنده بودن و« قهرمان کردن »درنبود فرد(انسان) ازآسیب های بزرگ اجتماعی ست.
اگر همدیگر را علیرغم همه کاستیها بپذیریم شاید نسل های دیگر مسیر بهتری را در«سبک زندگی» خود پیشه کنند که «دوروئی» نباشد…