7
Feb
2016

“Pains Not Measurable “

 

“درد ها قابل اندازه گیری نیستند”

…”درد ها” قابل اندازه گیری نیستند،چرا که هر “دردی” خاص است،وبدلیل خاص بودن ،انسانها از دریچه خود(ظرفیت ها) وبا توجه به شرایط مشخص خو د با آن برخورد می کنند,وبهمین دلیل سرنوشت متفاوتی را برای هر انسانی رقم می زند.
اما از طرف دیگر “تحمل درد” و”شیوه برخورد” با آن به معلم ما تبدیل می شود و این یکی از ویژگی های خوب انسانها ست که،یاد می گیرند،چگونه حتی با توجه به حمل “درد” به زندگی خود معنا,که نوعی “خود درمانی” است،بدهند و به قول نیچه:”کسی که چرائی براي زنده بودن دارد با هر چگونه اي خواهد ساخت”..