...
24
Apr
2017

Residential School

«مدرسه شبانه روزی»(۱)

امروزبا یکی ازبومیان که تجربه سالها«مدرسه شبانه روزی»را دارد صبحتی داشتم که برای من داستان زندگی اش تکان دهنده بود.او گفت:
«چهارساله بودم که مرا از خانواده ام جدا کرده و به «مدرسه شبانه روزی»بردند(سال ۱۹۵۸)هرچه گریه می کردم بیشترمورد آزارقرارمی گرفتم».
«درمدرسه اما مشکلم بیشتر شد دلیلش هم چپ دست بودن من بود معلم می گفت:«شیطان در وجود توست چون با دست چپ می نویسی» ٫وبعد خط کش رابرمی داشت وبصورت زاویه کرده به پشت دستم می زد و وادارم می کرد که با دست راست بنویسم ادامه آزارها باعث شد تا انگشتان دستم شکسته شود و»…(۲)
___________________________________________
۱-«مدرسه شبانه روزی»ازتلخترین تجربه های بومیان کاناداست.درسالهای نه چندان دوربرای نابودی سیستماتیک بومیان٫ کودکان بومی را از خانواده جدا کرده وبعد با تعلیمات خاص خود درنظر داشتند آنها را از ریشه جدا کنند٫ بیشتربازماندگان آن دوره هنوزنتوانستند به زندگی عادی برگردند.
۲-خاطرات قطب شمال

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.