7
Mar
2016

Respect for Each Other

احترام بهمدیگر

…درسنین نوجوانی که کتاب خواندن راشروع کردم ،تا حدودی هم با “حقوق برابر زن و مرد” آشنا شدم…برای من این حقوق در آن مقطع اینگونه تعریف می شد که باید در کارهای خانه از شستن ظروف،لباس،تمیز کزدن خانه و…به مادرم کمک کنم…چهل سال از آن دوران می گذرد،بابطبع من هم بعنوان یک انسان در درک و فهم این موضوع مشکلات زیادی داشته ام و هنوز دارم..اما با توجه به چهار دهه فقط می توانم بگویم،احترام بهمدیگز بهترین کاری است که انسانها می توانند،نسبت به هم انجام بدهند…
روز زن به همه عزیزان مبارک