23
Sep
2015

Separation

Separation between married couples occurs sometimes in life,it can happen to your friends ,your relatives or anyone. How do you deal with it? It can be difficult to not choose sides, sometimes friends run away cause they don’t want to pick sides.

Naturally “people” want, compassion,

Stay with them, but avoid excessive interference.

جدائی
جدائی در زندگی مشترک گاهی بوجود می آید،چگونگی برخورد با آن که به دو طرف آسیب جدی وارد نیاید،و هر دو بتوانند،این مراحل را پشت سر بگذارند،امر مهمی است…اما نوشته کوتاه من تاکیدی دارد ،به چگونگی برخورد “اطرافیان”(فامیل،دوست،آشنا) با این موضوع …عمدتأ برخوردی که من تا حال دیده ام (در اکثر جوامع)،این است،که “اطرافیان” تقسیم بندی می شوند،و تمرکز آنها به طرفداری پرداختن از یکی از طرفین است،…بالطبع ” اطرافیان” می خواهند،دلسوزی کنند،اما بدلیل “عدم اگاهی در راهنمائی کردن ” دلشوری های بیشتری را ایجاد می کنند و همین “روحیه طرفداری ازیکی” هم” فضای زوجین” را بیشتر بهم خواهد زد،هم محیط زندگی “اطرافیان” با همدیگر را ناسالم خواهد کرد…آسیب دیدگان احتیاج به حمایت دارند،نه احتیاج به فضای پرتشنج …آنها احتیاج دارند،”راهنمائی منطقی” بشوند،تا این دوران را بگذارند،نه اینکه با “تقسیم بندی جناحی” به اختلافشان دامن زده شود…متاسفانه” دخالت های بی رویه” باعث شده تا خسارت های جبران ناپذیری بوجود بیاید…به تجربه ثابت شده،وقتی آسیب دیدگان راهنمائی درست بشوند،این دوران را پشت سر خواهند گذاشت،و گاه هم به هم برمی گردند.
در کنارشان باشیم، اما از دخالت های بی رویه پرهیز کنیم.