19
Apr
2016

State Of Emergency

«حالت اضطراری»

دوستان قبلا سوالاتی در مورد «حالت اضطراری» در منطقه محل زندگی ما(قطب شمال)از من کرده بودند دراین پست که ادامه پست امروزاست سعی می کنم در اینمورد توضیحاتی بدهم.
تردد در این منطقه(دوردست) از طریق هواپیما صورت می گیرد٭واگر به هردلیلی هواپیما نتواند پرواز یا فرود بیاید منطقه درحمل ونقل مسافر،موادغذائی ودارو،نقل و انتقال بیماران اورژانسی و…دچارمشکل خواهدشد واگر«موقعیت اضطراری» طولانی شود آنوقت اوضاع بحرانی تر خواهد بود بخصوص برای بیمارانی که باید منتقل بشوند… از طرف دیگربرف و طوفان شدید باعث خواهد شد که کامیون های روزانه حمل آب به خانه های مردم٫ نتوانند آب به خانه ها برسانند و…امیدوارم تا حدودی فضای اینجا و همچنین سوالات عزیزان را پاسخ داده باشم.
———————-
٭-در سال دو ماه (ژانویه و فوریه) کامیون ها و دیگر ماشین ها از«جاده یخی»برای تردد استفاده می کنند.