27
Aug
2016

توجه گرفتن و توجه به خود

«توجه گرفتن و توجه به خود»
 
…دوست داشت مردم گرفتاری هایش را جدی بگیرند٫به او «توجه» کنند و با او مهربان باشند و…و چون از نگاه خود «توجه» دیگران را نمی دید خودرا در چهاردیوارخانه اش محصور کرده بود و مدام غصه می خورد…اما درآن شرایط یکباراز خود نپرسید:«وقتی خودت گرفتاری هایت را جدی نمی گیری چگونه انتظارتوجه ازدیگران را داری؟!»…
 
هرچند «توجه گرفتن»روی زندگی انسانها تاثیرزیادی دارد اما اگرانسانها تمام تمرکز خودرا روی آن معطوف کنند٫آنوقت «معنای وجودی»زندگی خودرا ازدست خواهند داد…«توجه گرفتن» بخشی اززندگی ماست اما ماندن با آن تعادل زندگی ما را بهم خواهد زد… (۱)
———————-
۱- از «مشکلات پنهان» جهان/خلاصه گفتگو با یک عزیز