30
Aug
2016

«خودت باش»

«خودت باش»

…می خواست «خودت باش»را تجربه کند و با این فکرهم جلو می رفت که دید محیط خانواده اش براساس «باورهای اجتماعی» به بحث و جدل تبدیل شده است…خانه اش را برای اینکه «خودش نمی تواند باشد» ترک کرد و به «مکان بزرگتر»ی رفت…مکان دیگر«بزرگ» بود اما قوانین خاص خود را داشت که باعث می شد نتواند «خودش باشد»را تجربه کند…تا اینکه دیار خودرا ترک کرد دیارجدید(دورازخانه)امکانات زیادی داشت اما او احساس می کرد درپیشبرد کارهایش باید ازقوانین کشورجدید پیروی کند وعبورازقوانین مشکلاتی رابرای او بهمراه می آورد که او نمی خواست آن راتجربه کند…وآنگاه بعد ازسالها تجربه زندگی از خود سوال کرد:«چگونه می توان تعادلی بین «خودت باشی» وباورهای اجتماعی ٫قوانین و…ایجاد کرد تا مشکلی در فرایند زندگی ایجاد نشود؟»٭…
———————

٭-خلاصه داستان یک عزیز