9
Sep
2016

Dealing with Pain

…«دردهای درون» قابل دیدن و اندازه گیری نیستند و همچنین هردردی هم می تواند خاص باشد که با دردهای دیگران فرق دارد…«مقایسه کردن» ٫«بی اهمیت شمردن» و…به شخصی که درد را باخودحمل می کند بیشترین آزارروحی رابه او وارد خواهد کرد…در چنین شرایطی بهترین کار«همدلی»(نه ترحم) ویا در«کنارفردبودن» (حمایت روحی) است… اما وقتی احساس می کنید در«میدان درد» کمکی نمی توانید باشید بهتراست درگیرنشوید…