...
10
Sep
2016

Paralympic

«الگوهای زندگی»

…«پاراالمپیک »که مختص عزیزانی ست که بلحاظ فیزیکی دچارمشکل هستند چندروزی ست که شروع شده است…آنچه که همیشه مورد تمرکز و توجه بیشتر من(درکنارورزش) بوده زندگی شخصی آنها بوده است…زندگی نامه این عزیزان وچگونگی کنارآمدن با مشکلاتشان و«مقابله با ناامیدی» و تبدیل شدن به «الگوهای زندگی»ازبهترین کتابهای ست که می تواند کمک بزرگی به همه انسانهای جهان باشد…

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.