11
Sep
2016

Power of Words

«قدرت کلمات»

…سلام.حالتون چطوره ؟.چه لباس زیبایی پوشیدید.چه روز خوبی.متشکرم.روزخوبی داشته باشید و…
کلمات بالا کلمات ساده ای هستند که ما در طول روز امکان دارد دررابطه با خویشاوندان ٫دوستان و آدمهای اطراف خودازآن استفاده کنیم و یا شاید هرگزنکنیم اما این کلمات ساده قدرت جادویی زیادی در ارتباط گیری٫ایجاد فضای مناسب واعتماد بنفس دردیگران وخود و…ایجادخواهد کرد.
درشهرکوچکی درقطب شمال که نزدیک به ۸۰۰ نفرجمعیت دارد زندگی می کنم ٫منطقه ای که مردم بدلیل سرما ودوری از خیلی امکانات روحیه گاه خشن٫بی تفاوتی٫پشت سرگویی و…دارند.
بمدت ۸ ماه از کلمات بالا دررابطه با آنها(ازپیرتا جوان)استفاده کردم.(۱)…بعضی ها جواب سلام را نمی دادند٫گاه ابرو کج می کردند و…ولی من ازآن کلمات مدام با آنها استفاده کردم…فقط همینقدر می توانم بگویم چنان تاثیر گذار بوده که گاه برای من باورکردنی نیست…
————————
۱- شخصا اینکاررا درهرجا که باشم انجام می دهم اما چون جنبه تحقیقی بخود گرفته بود بیشترروی رفتارها متمرکز شدم.