22
Jun
2017

روز ملاقات

روز ملاقات (۱)

نگهبان وارد بند شد ورو به من کرد وگفت:«ملاقات داری». یک سالی می‌شد که ملاقات نداشتم٫ درعین ملاقات٫ خانواده‌ام اشاره کردند که مقداری وسایل خوراکی برای من آورده‌اند…بعد ازاتمام ملاقات٫ نگهبان من را با خود به دفترزندان برد درآنجا سر نگهبان به همراه چند نگهبان دیگر حضور داشتند سرنگهبان ظرف شیشه‌ای در دست داشت روبه من کرد وپرسید: «این چیه؟». در جواب گفتم: فکرمی کنم «نمک سبز» باشد. (۲) وبعد توضیح دادم که چگونه و برای چه استفاده می‌شود. متاسفانه توضیحات من قانعش نمی‌کرد واو با شک وتردید به ظرف شیشه‌ای نگاه می‌کرد. بعد ازدقایقی سرنگهبان گفت: «مشکوک است، نمی‌توانم به تو بدهم».
______________________________________________
۱-ازمجموعه خاطرات «چهاردیواری»-۱۳۶۵
۲- به گویش محلی «دلال» یا «درار» به فارسی «نمک سبز».
تهیه «درار» ازسبزی نعناع٫ گشنیز٫٫چوچاق و خالیواش است که سبزی‌های چوچاق و خالیواش معمولاً در روستاهای شمالی یا خود رو است یا توسط روستائیان کاشته و در بازارهای محلی عرضه می‌گردد. «درار» را عمدتاً با گوجه سبزترش٫ خیار٫ پرتقال ترش ٫ سیب ترش ٫ ماست و خیار با سکنجبین مخلوط و با کاهو میل می‌کنند و هر خوردنی که با ذائقه مصرف کننده سازگار باشد.