24
Feb
2016

زنگ انشاء

زنگ انشاء

… خانم معلم گفت:” امروز انشاء را می خو اهم با انتخاب خودتان در کلاس بنویسید”،هرچه فکر کردم در مورد چه بنویسم،نمی دانستم،بعضی از شاگردان کلاس مطابق معمول تند تند می نوشتند. با خود گفتم:”کاش خانم معلم خودش یک سوژه برای نوشتن انتخاب می کرد”،بعد نگاهم را بطرف پنچره کلاس برگرداندم چشمم به دانش آموزی برخورد که دودستش بالا ویک پایش را زاویه کرده وبالا بود (روی یک پا ایستاده بود)،دقایقی به او خیره شدم،خودم بارها برای شیطنت،درس آمده نکردن و.. تنبیه شده بودم… دلم برای آن پسرک بدرد آمد و بعد موضوع انشاء را “تنبیه” اتتخاب کردم و بدون توقف نوشتم و نوشتم…*
———————————-
*- از مجموعه خاطرات /١٣٥١