7
Dec
2016

لباس پوشیدن در قطب

لباس پوشیدن در قطب

یک ضرب المثل قدیمی دربین مردم قطب و همچنین مردم سويد است که می گویند:«این سرما نیست که انسان را از پا در میآورد بلکه نپوشیدن لباس مناسب باعث می شود که انسان نتواند سرما را تحمل کند».
امروز دمای هوای اینجا منهای ۴۱ درجه بود و من هم برای محافظت از خود لباس مخصوص بیرون را پوشیدم…پوشیدن لباس مخصوص برای بیرون رفتن در سرمای قطب برای خود من جالب است چرا که زمانی زیادی برای پوشیدن لباس استفاده می کنیم…بهررو لباس مخصوص من هم برای بیرون رفتن جوابگو بود و پیاده روی هم کردم…روز خوبی بود…