14
Dec
2016

Help

«یاری دادن»

…در دهه پنچاه و شصت دوستان مهربانی داشتم(یادشان ماندگارو گرامی) که در مقطع سال نو به خانه عزیزانی که وضع مالی خوبی نداشتند ٫می رفتند و به آنها در حد توان خود کمک می کردند کار زیبا یی بود…

امروزدرمحل زندگی ما(قطب شمال)همین کار در وسعت وسیعتر صورت گرفت…به باوراشتباه من که فکر می کردم در محل زندگی ما که جمعیت زیادی ندارد(۷۰۰ نفر) آدم «مستمند»نباید وجود داشته باشد اما داشت…امروز برای«یاری دادن» می توان گفت بیشتر جمعیت شهر آماده بودند…کار ارزشمندی بود…