5
Dec
2016

Arctic Fox

روباه قطب

…روباه قطب درمحل زندگی ما همه جا حضوردارند وراحت هم درکوچه و خیابان می گردند…امروزبعدازاتمام کاروقتی داشتم به خانه برمی گشتم یکی از آنها را که زیرساختمان محل کارمان بود٫ دیدم…شروع کردم به صحبت کردن با او وبعد با کمی فاصله به من نزدیک شد…و وقتی هم راه افتادم از پشت سرتا نزدیک خانه مان با من آمد و بعد رفت…روز زیبایی بود.