26
Jan
2017

«ما همگي توانايی اثرگذاری را داريم»

«ما همگي توانايی اثرگذاری را داريم»٭

…در منطقه ما با عزیزی دوست شده ام که برای من در«معنا دادن به زندگی»یکی از الگوهاست.اوجزء انسانهای ست که برای بعضی کارهای جسمی و روحی خود نیاز به کمک دارد٫ امابا توجه به وضعیت ویژه اش هرروزدو الی سه ساعت پیاده روی می کند٫ موقع پیاده روی هم آشغال های کنارجاده و قوطی نوشابه ها را جمع آوری می کند…یک بار از اوپرسیدم:«چرا اینکاررا می کنی؟».در جواب گفت:«با اینکارانرژی می گیرم و احساس می کنم با جمع آوری آشغالها و قوطی های نوشابه کمکی به محیط زیست و عدم گرم شدن زمین می کنم حتی اگرکسی آن را انجام ندهد».
____________
٭-«لورن آيزلي»