12
Oct
2015

Cultural Differences

تفاوت های فرهنگی

…سال ۲۰۰۰۷ بود،تقریبا بعد از ۱۱ سال حضور در کانادا دوباره تصمیم گرفتم، به فضای آموزشی برگردم…معلم وقتی وارد کلاس شد،بی اختیار ازصنند لی برخاستم (همه شاگردان اما نشسته بودند),معلم خند ه ای کرد،و بعد پشت میزش نشست…رنگ و رخم از خجالت سرخ شده بود…اصلا یادم نبود،که اینجا شاگردان بلند نمی شوند…اما من همانند دوران گذشته با ورود معلم برای احترام بلند شدم…
…کلاس درس به اتمام رسید،به طرف معلم رفتم،و به وی توضیح دادم،که چرا موقع وارد شدن او بعنوان احترا م بلند شده ام خنده کرد وگفت:”درکلاس قبلی ام یک خانم ایرانی ،کارتوراانجام می داد،وهربارباورود من بلند می شد،من با تفاوتهائی فرهنگی و تربیتی تاحدودی آشنا هستم،راحت باش،ولی اگر چیز دیگری است،که تو راناراحت می کند،بامن درمیان بگذارو…”

.