outlast-the-past-background-blur-deep-blue
21
Oct
2015

Culture Shock

تفاوت های فرهنگی
۱۹۹۶(کانادا)

…حوالی ساعت پنچ و نیم صبح بود،خسته وکوفته د اشتم ازکاربرمی گشتم ودر خیال خود هم مشغول نوشتن مطلبی بودم…بعد تردد چند ماشین را دیدم که در خیابان اصلی پارک شده وراننده ها به طرف دیگر خیابان خیره شده بودند…ازما شین پیا ده شدم، وخود م را به صحنه نزد یک کرد م… پنج جوان بین سنین پانزده الی هفده سال را دیدم که جوان دیگری را می‌زنند٫ صحنه تکا ن دهند ه‌ای بود…جلو‌تر رفتم یکی ازتما شاگران فریاد زد: «آقا جلو نروید، ما به پلیس زنگ زد یم.»(۱) درجواب گفتم: «دارند یکی راجلوی چشم ما می زنند بعد ‌شما می‌گوید، جلو نرو.» تما شا گر د یگرگفت: «قانون است، اگر جلو بروی، تو را می ‌زنند.»…من که تازه وارد کانادا شده بودم از قوانین اطلاعی نداشتم اما تربیت سیاسی واجتماعی جامعه ای که در آن بزرگ شده بودم به من می گفت که باید کاری انجام بدهم…باسرعت به طرفشان رفتم، و با صدای بلند فریاد زدم: «چکاردارید می ‌کنید؟»…خوشبختانه همگی پابه فرارگذ اشتند، جوان خون آلود، روی کف خیابان بیهوش افتاده بود. تماشا گران نزد یک شد ند، یکی از آنا ن گفت: «من با کارپزشکی آشنا یی دارم.» …وبه مد اوای جوان زخمی پرداخت.(۲)…سوار ماشین شد م، به جوان زخمی فکر می‌ کردم…روز ناراحت کننده ای برای من “تازه وارد “بود…
__________________________________________________________
۱) _درقا نون کا نا دا درچنین مواقعی، فرد شاهد باید به پلیس زنگ بزند، ونبا ید خود را درگیر ماجرا نماید.
۲)_کسا نی می ‌توانند، درچنین شرا یطی به فرد کمک کنند، که کلاس اولیه (یک روزه) پزشکی را گذارنده باشند.