23
Oct
2015

Arctic

Arctic-2011

قطب شمال
۲۰۱۱

…مدتها بود،تصمیم گرفته بودم،که دیگر محل زندگی ام را تغییر ندهم،از بس در زندگی پرتلاطمم جابجائی داشتم،خسته شده بودم…اما هر بار مسائلی پیش می آمد،که جابجا می شدم…اما جابجائی جدید با دیگر نقل وانتقالات، فرق زیادی داشت…و من همه چیز را زمین گذاشتم،و به جائی داشتم،می رفتم،که در دوران تحصیلی و کتابهای که از “جک لندن” خوانده بودم، به آن فکر می کردم…زندگی در قطب شمال…برای من جالب بود،که چگونه آنها در سرما ویخبندان زندگی می کنند…وقتی پیشنهاد انتقال به آن محیط مطرح شد،مانده بودم،که آیا آمادگی انتقال جدید را دارم ،یانه؟…کلنجار زیادی با خود رفتم،و در نتیجه تصمیم گرفتم، بروم…
…جابجائی از یک نقطه به نقطه دیگر وآشنائی با فرهنگهای متفاوت در طول دوران زندگی ام همیشه به من کمک کرد تا با زندگی ومشکلات آن بهتر کناربیایم…