...
26
Oct
2015

Pizza Delivery

تفاوت های فرهنگی
۱۹۹۶-کانادا

…ازکارهای که بعضی مهاجرین در ابتداانجام می‌دهند،کار “پخش پیتزا “در خانه‌های مردم است، دلیلش هم این است، که با مشکل زبان روبرو هستند، و یا اینکه در ابتدا کار بهتری پیدا نمی کنند…من نیز از “پخش پیتزا” در خانه های مردم شروع کردم…اولین پیتزا را وقتی خانه مشتری بردم گفت:” دو دلار انعام تو…(قیمت پیتزا ۱۸ دلار بود،او ۲۰ دلارداد) …و من اما ۲ دلار را به او برگرداندم. مشتری گفت: «دو دلار برای خودت»… در جواب گفتم: «من فقیر نیستم.»… نگاهی به من انداخت، وگفت: «این TIP (انعام) است.»… اما من از پذیرش آن خودداری کرده وبا عجله خداحافظی کردم…با خودم گفتم:”اوفکر می‌کند، چون من جهان سومی هستم، احتیاج به کمک وترحم دارم، بنابراین تحقیرانه با من برخورد کرده است و…» حرکت مشتری (طبق قضاوت شخصی خود) روی من تاثیر منفی گذاشت… تصمیم گرفتم، دیگر اینکار را انجام ندهم، به رستوران برگشتم، وبه صاحبکارم گفتم: « می‌خواهم کارم را ترک کنم.»… وقتی، دلیلش را پرسید، به او توضیح دادم:” که نمی‌توانم، اینگونه برخوردهای تحقیر آمیز را تحمل کنم.”… صاحبکارم خندید، وگفت: «انعام دادن در این کشور یک مسئله عادی است، وهیچ ربطی به تحقیر و نژاد پرستی ندارد، کسی که پیتزا پخش می‌کند، ۱) بدلیل هزینه‌ای که برای بنزین می‌پردازد، مشتری سعی می‌کند، با انعام دادن جبران کند. ۲) یک نوع احترام به فرد است ,به من هم انعام می‌دهند، چون غذای خوب درست می‌کنم و…». باورکردنش برام مشکل بود،از قضاوت بدی که در مورد مشتری کرده بودم٫ ناراحت شدم… کارم را ادامه دادم اما برای مدتها احساس خوبی نداشتم…

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.