19
Oct
2015

Respect and Empathy

احترام وهمدلی

…یادم می آید،وقتی داشتیم،خانه می ساختیم(دهه چهل) مادرم برای کارکنان هر چند ساعت یکبار چای وکلوچه آماده می کرد… کارکنان نفسی تازه می کردند،وتشکر از پذیرائی …این رسم خوب که با خود” احترام وهمدلی” را بهمراه داشت٫در من تاثیر زیادی گذاشت٫چرا که خودم هم جزء کارکنان بودم(با توجه به اینکه سنی نداشتم) و از اینکار محترم آمیز خوشحال می شدم… از آنروز به بعد خودم هم اینکار راانجام می دهم…در کانادا هروقت که از کارکنان با چای،قهوه وشیریی پذیرائی می کنم،از من می پرسند:”اهل کجا هستی؟آیا در فرهنگ شما چنین رسمی است،…خیلی جالب است و…”
چیزهای کوچک اطرافمان در زندگی ما می توانند،تاثیر گذار باشند…