12
Oct
2015

Curse Language

1975

When I was younger, I read many books and in all my reading never came across course language. Now a days, with all the violence in the world, people have become harsher with each other and therefore the language has become more harsh. Course language has become the normal. People use course language without even knowing so they are unable to use any filters. Now a days people are completely unaware of what comes out of their mouths. How communication and language has change over time.

یادداشت های کوتاه

…کتابهای که در دهه پنچاه شروع به خواندن آنها کرده بودم،جاذبه خوبی برای من داشت…هر کتابی جاده ای شده بود،تا خود را بیشترپیدا کنم…یکی از پیامها ی که در آندوره از خواندن کتابها گرفتم،این بود:”کتاب خوان نباید از ادبیات توهین و فحاشی استفاده کند”…سوالی که بعد در آنموقع از خودم کردم،این بود:”مگر می شود،بدون “فحش دادن” زندگی کرد؟”…از آنروز تا امروز که چهل سالی می گذرد، فقط می توانم،بگویم ،در جامعه ای که خشونت،قهر ،تحقیر کردن،توهین کردن و…نهادینه شده باشد،رهائی ازآن فضا وقرار گرفتن در مسیر دیگر کار انسانی نیست،و زمان زیادی می برد،تا انسان راه دیگری برای بهتر شدن زندگی خود انتخاب کند…