...
9
Oct
2015

Why We Judge?

چرا قضاوت می کنیم؟
…قضاوت کردن در مورد همدیگر یکی از خصلت های انسانهاست…انسانها گاهی به قضاوت احتیاج دارند،تا به زندگی خود معنا دهند,این ویژگی می تواند،بار مثبت و یا منفی داشته باشد.اگر از زاویه مثبت نگاه کنیم،می توان اینگونه توضیح داد: زمانیکه انسان به قضاوت زندگی خود با افرادی که “بدتر” از خودش هستند،می نشیند،در چنین مواقعی به خود می آید،واز طرف دیگر سعی می کند،به دیگری کمک کند…اما از زاویه منفی :زمانیکه ما قضاوت خود را که جنبه” تخریبی “دارد,عمومی” کرده و آدمهای زیادی را درگیر آن می کنیم و در نهایت هم , همه به نوعی “پشت هم” حرف می زنند،بدون اینکه حتی یکبار با هم گفتمان داشته یا همدیگر را دیده باشند.دکتر دیپاک چوپرا (Deepak Chopra) مطلبی در این مورد دارد،که قابل تعمق است،او چهار دلیل را در مورد” آدمهائیکه مدام دیگران را قضاوت می کنند”،بر می شمرد:
۱) “رشد در شرایط طاقت‌فرسا: بعضی‌‌ها به‌دلیل رشد در شرایط طاقت‌فرسای انتقادی در خانواده قضاوت‌کردن درباره دیگران را به عنوان یک عامل کمکی در برقراری رابطه‌هایشان یاد گرفته‌اند.”
۲)” مخفی‌کردن خود: بعضی‌ها دیگران را قضاوت می‌کنند تا در اصل، خودشان را مخفی کرده باشند چرا که مواردی را در دیگران می‌بینند که در خودشان هم وجود دارد و آنها این ویژگی را دوست ندارند.”
۳) “اعتمادبه‌نفس پایین: بعضی‌ها اعتماد به نفس پایینی دارند و در مورد همه‌چیز در زندگی دورنمایی منفی دارند.”
۴) “تحقیر دیگران و بزرگ‌نمایی خود: بعضی‌ها از تحقیر دیگران برای مهم جلوه‌ دادن خود و داشتن حس بهتر استفاده می‌کنند.” ✯
———————————-
✯-قسمت چهار دلیل از نوشته دکتر دیپاک چوپرا (Deepak Chopra) ترجمه خانم سحر حبیبی می باشد.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.