25
Sep
2016

Bannock

« نان با نیک »(۱)

…«نان بانیک» از نان های سنتی مردمان قطب شمال است که عمدتأ به دو صورت شیرین و معمولی درست می شود.موادی که برای تهیه آن استفاده می کنند٫ عبارتند از:آرد٫بیکن پودر٫شکر٫آب٫کره(برای نان معمولی) و گاه هم روی آن بعد ازپختن نان مواد دیگر بنا به سلایق شخصی افزوده می شود اما اگر بخواهند شیرین درست کنند نان را بعداز پختن ازوسط بریده و لابلای آن مربا اضافه می کنند.
———-
۱-Bannock