outlast-the-past-background-blur-deep-blue
26
Sep
2016

Shared Country Food

خاطرات قطب شمال

… تقسیم مواد غذایی بین همدیگرجزيی از فرهنگ بومیان قطب شمال است.آنها وقتی با دست پر از شکاربرمی گردند به تمامی اعضای فامیل و مردم خبر می دهند که بیایند و سهم خود را بردارند ٫این شیوه خودبخود هم دربین مردمان غیربومی که در منطقه محل زندگی ما زندگی می کنند جاافتاده است .
…هفته پیش علیرغم اینکه ما بدلایل مشغله کاری نتوانسته بودیم برای کمک و سهم خود برویم شکارچی سهم ما را کنار گذاشت…من هم برای تشکراز همه از همان سهمیه «کتلت» درست کرده و بین چندین خانواده تقسیم کردم و حال هم کتلت درست کردن من در منطقه معروف شده وقراراست سهمیه بیشتری به من بدهند تا «کتلت»بیشتردرست کنم!…

Leave a Reply