29
Sep
2016

Gift/Souvenir

«سوغاتی»

…دراکثرکشورها٫فرهنگ«سوغاتی دادن وگرفتن»امری عادی است که فضای خوب و محبت آمیزی را دربین انسانها ایجاد می کند و اگر بخواهم کمی کالبد شکافی هم داشته باشم درعرصه «روان درمانی» تاثیرفراوانی روی روح و روان انسانها هم دارد اما از طرف دیگردراین عرصه هم همانند دیگرعرصه های زندگی اگرازتعادل خارج شودازاهمیت وارزش آن کاسته و مشکلات دیگر رادربین انسانها ایجاد خواهد کرد…
…دراین راستا من هم خاطرات خوبی از«سوغاتی گرفتن» دارم که یاد آوری آن برای من زیبا ست…
…درقطب شمال سوغاتی ازمردم زیاد گرفته ام اما دو«سوغاتی»کمی متفاوترازدیگرسوغاتها بود که برای من غیرمنتظره بود.
…اولین بار٫دوستی که برای تعطیلات خود کشورافغانستان را انتخاب کرده بود به انتخاب خود بعداز برگشتن اقلام زیررابرام آورد:«چای ٫انواع مختلف آدامس و سقز٫بیسکویت(شبیه ویفر)٫کلوچه و…»(سال ۲۰۱۲).
دومین بار هفته پیش بود که برای من همانند اولی انتخاب های که آن عزیز کرده بود٫جالب بود.این عزیز سفربه ادمونتون(کانادا)داشت٫او گفت:«ابتدا فروشگاههای ایرانی در ادمونتون را از طریق گوگول پیدا کردم و…» و بعد به فروشگاه رفت و اقلام زیر را خرید:«برنج٫چای٫نان پیتا٫ بربری وسنگگ٫کلوچه٫باقلوا٫قورمه سبزی خشک شده٫پسته٫تخمه سفید٫توت خشک شده و…».باورم نمی شد.هفته زیبایی بود…