...
15
Oct
2016

Dene Laws

قانون

…مردمان قطب شمال به گروه وشعبات مختلف تقسیم می شوند در منطقه محل زندگی ما بیشترین جمعیت را گروه «دنی»(۱) تشکیل می دهند.در گذشته های دور رهبران(ریش سفیدان) این گروه قوانینی رادر گروه خود تنظیم کردند که به «قانون دنی»(۲) معروف شده است و افراد درگروه آن را رعایت و پیش می بردند و آنها عبارت بودند از:
۱-به اشتراک گذاشتن چیزی که دارید.
۲-کمک کردن به همدیگر.
۳-عشق به یکدیگرتا آنجاییکه امکان دارد.
۴-به بزرگان و چیزهای که اطراف تان است احترام بگذارید.
۵-شب ها بخوابید و روزها کارکنید.
۶-مودب باش و با هیچکس بحث نکن.
۷-دختران و پسران جوان باید بهمدیگراحترام بگذارند.
۸-آموزه ها ی خودرا منتقل کنید.
۹-تا جاییکه امکان دارد خوشحال باشید.
__________________________
۱)Dene
۲)Dene Laws

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.