...
5
Nov
2016

Silence Class

سکوت کلاس

…سخنرانی ام که تمام شد سکوت کلاس را فراگرفت٫ برای من بعد ازسالها این عکس العملل(سکوت) دیگرعادی شده است چرا که وقتی در کنارشان زندگی معمولی وروزانه داری ٫شاید گاهی باور نمی کنند زندگی ایت پراز نشیب و فرازهای بوده که گاه به داستان های خیالی شبیه ست…درسخنرانی چند روزپیش برای اینکه دانش آموزان را از فضای سکوت و تعجب دربیاورم از آنها پرسیدم:«هیچ می دانید در بعضی زبانها از جمله زبان ما موقع نوشتن از راست به چپ می نویسند؟»…نگاهها کنجکاوانه شد و پرسیدند:«چگونه؟»…نام تک تک آنها را پرسیدم و به فارسی روی تخته نوشتم…خنده٫ شوخی و…فضای کلاس را فرا گرفت و بعد از آن سوالات شروع شد…سوالهای که عمدتأ از من می شود عبارتند است:
«چگونه شد به کانادا آمدید؟و حال چگونه در قطب شمال؟»
«آیا دلتان برای خانه تنگ نشده؟»
«آیا می توانید درمکانی که بدنیا آمدیددر نقشه نشان دهید؟»
«آیا همسرو فرزند دارید؟»
«چگونه با مشکلاتان کنارآمدید؟» و…
روز خوبی درکنارشان داشتم…

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.