...
28
Nov
2016

Meaning of Life

«معنای زندگی»(۱)

…قرار شد با دانش آموزان فیلمی راتماشا کنیم(به نام PAY IT FORWARD)وبعد دانش آموزان نظرشان را در مورد فیلم بدهند.یکی از سوالاتی که در فیلم معلم از دانش آموزان کلاس دارد این است:«شما جهان را چگونه می بینید؟»٫ ومن نیز سوال دیگری را نیز به آن اضافه کردم:«و شما چگونه زندگی را معنی می کنید؟».جوابها در مجموع بقرار زیر بود:
-«محیطی که ما حال درآن زندگی می کنیم،جهان ماست».
-«درمحیط دیگراحساس می کنیم مورد تمسخردیگران قرارخواهیم گرفت».
-«معنای زندگی برای ما یعنی:زندگی مشترک وبچه داشتن ،شکار رفتن،رفت و آمد به خانه هم داشتن٫غذا پختن وبهترین ها را برای جامعه کوچک خود فراهم کردن ».(۲)
________________________________________________
۱-از مجموعه خاطرات «سفرنامه اول به قطب شمال» ۲۰۱۱
۲-به باور شخصی من انسانها(عمدتأ) در هر محیطی که زندگی می کنند زندگی شان را متناسب با شرایط محیط خودهم تعریف کرده و به آن معنا می دهند.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.