9
Dec
2015

Bullying

تحکیم کردن(قلدری) Bullying

…همیشه در مدرسه،بعضی بچه ها نسبت به بچه های دیگر “زور “می گفتند٫اگر جوابشان را نمی دادی،می گفتند:”طرف پخمه است”.بنابراین در آن فضای پرتنش هر که به فراخور روحیه خودبا “جمع قلدر”برخورد می کرد.در دهه پنجاه بارها وبارها برای این موضوع با دیگر بچه ها دعوام شد٫هر چنددعوا راه حل نبود،ولی من ودیگر دوستان در آنموقع بهترین راه برای دفاع ازخودو دیگر دانش آموزان می دیدیم،مقابله با جمع “قلدر” باعث شد،تا فضای مدرسه مان زیر بار زورنرود،ومحیط دانش آموزی کمی بدور از فضای “قلدری”باشد.(۱)
_________________________________________
۱)تاثیرات منفی Bullying(قلدری کردن،تحکیم کردن) در امریکای شمالی یکی از معضلات مهم فضای مدرسه است،که متاسفانه هرساله جان دهها دانش آموز را می گیرد.